Pedigree

LULU

LULU

Ngày Đăng: 14/04/2018 - Lượt xem: 145

SO DANG KY: 999201234560002

NGAY DANG KY: 14/04/2018

TEN VAT NUOI:LULU

NGAY SINH: 14/02/2018

\GIOI TINH: DUC GIONG PHUQUOCDOG

MAU SAC: VEN DAC DIEM RIENG RIDGEBACK

TEN CHU: TTHLCNV PHAMDIEMBINH DIA CHI 93/37, HEM 1160 , KHU PHO 8, P TAN PHONG, TP. BIEN HOA DIEN THOAI: 0923011676

CHA,,,,,

 

ME,,,,,

Pedigree Khác

0983 851 676
Hotline:0983 851 676